ในการที่จะเป็นสมาชิกเพื่อที่จะลงทุนในแฟรคชั่น ท่านต้อง:


  1. มีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 20 ปีบริบูรณ์ และ
  2. ไม่เป็นพลเมืองอเมริกัน