มี ท่านสามารถลงทุนได้สูงสุด 300,000 บาท สำหรับการซื้อขายในตลาดแรก ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ของไทย