ในการที่จะเปิดบัญชีเพื่อที่จะลงทุนในแฟรคชั่น คุณต้อง:

  1. มีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 20 ปีบริบูรณ์ และ
  2. ไม่เป็นพลเมืองอเมริกัน