สิ่งที่ต้องใช้ในการทําการยืนยันตัวตนด้วยพาสปอร์ตไทย (NFC)? 

  1. พาสปอร์ต
  2. บัตรประจําตัวประชาชน