คุณสามารถถอนเงินจากวอลเล็ทของคุณเมื่อใดก็ได้ หากคุณมีเงินสดคงเหลือในวอลเล็ทมากกว่าจํานวนเงินที่ต้องการถอน และจํานวนเงินที่ต้องการถอนไม่เกินจํานวนการถอนเงินสูงสุดที่คุณสามารถถอนได้ภายใน 24 ชั่วโมง


 1. ไปที่พอร์ตโฟลิโอ แล้วกด ‘ถอนเงิน’
  *หากไม่มีปุ่มถอนเงิน กรุณาตรวจสอบเงินสดคงเหลือในวอลเล็ท หรือสถานะบัญชีของคุณที่หน้าบัญชี บัญชีของคุณอาจยังไม่ได้เปิดใช้งานหรือวอลเล็ทของคุณอาจยังไม่ได้รับอนุมัติเปิดใช้งาน

 2. กรอกจํานวนเงินที่ต้องการถอน แล้วกด ‘ต่อไป’

 3. สําหรับการถอนเงินในครั้งแรก ให้คุณเลือกธนาคาร กรอกช่ือบัญชีและเลขบัญชี แล้วกด ‘ต่อไป’ *ข้อมูลรายละเอียดธนาคารของคุณจะถูกเก็บไว้เพื่อใช้งานในคร้ังถัดไป
  **ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อบัญชีเดียวกับช่ือที่ใช้ในการยืนยันตัวตนสําหรับเปิดบัญชี

 4. สำหรับการถอนเงินในครั้งถัดไป จะมีข้อมูลรายละเอียดของธนาคารที่คุณกรอกในครั้งแรกปรากฎขึ้นโดยอัตโนมัติ หากข้อมูลถูกต้อง ให้คุณกด 'ยืนยัน'
  *หากคุณต้องการเปลี่ยนรายละเอียดบัญชีธนาคาร ให้คุณกดข้อความสีเหลือง เพื่อติดต่อทีมสนับสนุนลูกค้า

 5. กรอก รหัส PIN หรือใช้ ไบโอเมตริกซ์สแกนใบหน้า หรือ ลายนิ้วมือ ที่คุณต้ังค่าไว้ เพื่อยืนยันการทํารายการ

 6. หากคุณถอนเงินสำเร็จ จะมีใบแสดงรายการถอนเงิน โดยที่ยอดเงินจะถูกหักออกจากยอดเงินสดเหลือที่ปรากฎบนหน้าพอร์ตโฟลิโอ และรายละเอียดรายการถอนเงินจะปรากฎในหน้าบัญชี-ธุรกรรม