ทั้ง 2 รูปแบบนี้เป็นประเภทการเสนอขายดิจิทัลโทเคนในปัจจุบันซึ่งมีความคล้ายคลึงกับโมเดลที่ใช้อยู่ในตลาดทุนปัจจุบัน เรามาดูกันว่าเหมือนหรือต่างกันอย่างไรบ้างการเสนอขายต่อบุคคลจํากัด 

หมายถึงการขายโทเคนให้กับนักลงทุนในจํานวนจํากัด ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่กําหนดโดยสํานักงาน ก.ล.ต. โดยจะมีการจํากัดมูลค่าการระดมทุนหรือจํากัดจํานวนนักลงทุนที่สามารถลงทุนในโทเคนดิจิทัลนั้น ๆ


การเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป 

หมายถึงการเสนอขายต่อประชาชนได้เป็นวงกว้างหรือเป็นการทั่วไป โดยไม่จํากัดจํานวนผู้ลงทุนและมูลค่าการระดมทุน ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อบังคับและแนวปฏิบัติที่กําหนดโดยสํานักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ยุติธรรม และคุ้มครองผู้ลงทุน