1. ไปที่สินทรัพย์ของกลุ่มไพรเวทที่คุณต้องการเข้าร่วมสมาชิกกลุ่มไพรเวทและกด ‘ขอเข้ากลุ่ม’

2. กด ‘ขอเข้าร่วม’ เพื่อยืนยันการขอเข้าร่วมสมาชิกกลุ่มไพรเวท

3. ภายหลังจากยืนยันการขอเข้าร่วมสมาชิกกลุ่มไพรเวท จะมีอีเมลแจ้งไปยังผู้ดูแลกลุ่มไพรเวทเพื่อตอบรับการเข้าร่วมกลุ่ม

4. เมื่อผู้ดูแลกลมุ่ไพรเวทตอบรับการเข้าร่วมกลมุ่ คุณจะสามารถดูรายการเสนอซื้อขายแฟรคชั่นได้