คุณสามารถยกเลิกการจองซื้อสําหรับการเสนอขายครั้งแรกได้ ภายในระยะเวลาที่กําหนดในหนังสือชี้ชวน โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. ไปที่พอร์ตโฟลิโอ และเลือกรายการการจองซื้อที่ต้องการยกเลิก
  2. กด ‘ยกเลิกการจองซื้อ’
  3. กด ‘ใช่ ฉันต้องการยกเลิก ’ เพื่อยืนยันการยกเลิกการจองซื้อ
  4. เมื่อการจองซื้อถูกยกเลิก รายการการจองซื้อจะถูกนําออกจากรายการจองซื้อ ในหน้าพอร์ตโฟลิโอ
    *เมื่อรายการจองซื้อถูกยกเลิก ‘เงินที่อยู่ระหว่างการจองซื้อ’ ที่ถูกสํารองไว้ในช่วงระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรกในวอลเล็ทของคุณจะถูกโอนไปยัง ‘เงินสดคงเหลือ’ ในวอลเล็ทของคุณที่คุณสามารถถอนเงินออกได้