การจองซื้อแฟรคชั่น

จองซื้อการเสนอขายคร้ังแรก
สําหรับสินทรัพย์ที่มีสถานะการเสนอขายครั้งแรก คุณสามารถจองซื้อได้ ดังขั้นตอนต่อไปนี้ ไปที่สินทรัพย์ที่มีสถานะการเสนอขายครั้งแรก ที่คุณต้องการจองซื้อ และ...
วันจันทร์, 4 กันยายน, 2023 เมื่อ 5:20 PM
แบบประเมินความรู้ (Knowledge Assessment)
แบบประเมินความรู้ (Knowledge Assessment) เป็นการประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุนของลูกค้าที่จะลงทุนใน ผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน ซึ่งจะ...
วันจันทร์, 4 กันยายน, 2023 เมื่อ 5:23 PM
ยกเลิกการจองซื้อ
คุณสามารถยกเลิกการจองซื้อสําหรับการเสนอขายครั้งแรกได้ ภายในระยะเวลาที่กําหนดในหนังสือชี้ชวน โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ ไปที่พอร์ตโฟลิโอ และเลือกรายการการจองซ...
วันจันทร์, 4 กันยายน, 2023 เมื่อ 5:31 PM