สําหรับสินทรัพย์ที่มีสถานะการเสนอขายครั้งแรก คุณสามารถจองซื้อได้ ดังขั้นตอนต่อไปนี้


 1. ไปที่สินทรัพย์ที่มีสถานะการเสนอขายครั้งแรก ที่คุณต้องการจองซื้อ และกด ‘จองซื้อ’

 2. ทําแบบประเมินความรู้ เพื่อให้มั่นใจว่าคุณเข้าใจผลิตภัณฑ์ที่คุณกําลังจะลงทุน
  *ขั้นตอนนี้ เฉพาะกรณีที่คุณไม่ได้ทำแบบประเมินความรู้ ภายใน 90 วันท่ีผ่านมา

 3. ระบุจํานวนแฟรคชั่นที่คุณต้องการจองซื้อ และกด ‘จองซื้อ’
  *มูลค่าการจองซื้อจะต้องไม่เกินจํานวนการจองซื้อสูงสุด
  **ยอดเงินสดคงเหลือจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับมูลค่าการจองซื้อสุทธิท่ีรวมค่าธรรมเนียม

 4. กรอก รหัส PIN หรือใช้ ไบโอเมตริกซ์สแกนใบหน้า หรือลายนิ้วมือ ที่คุณตั้งค่าไว้เพื่อยืนยันการทํารายการ

 5. หากคุณทำรายการจองซื้อสำเร็จ จะมีใบแสดงรายการจองซื้อที่ถูกสร้างปรากฎขึ้น

 6. รายละเอียดการจองซื้อจะปรากฎบนหน้าพอร์ตโฟลิโอ-การจองซื้อ
  *เมื่อคุณทํารายการจองซื้อสําเร็จ ‘เงินท่ีอย่รูะหว่างการจองซื้อ’ ในวอลเล็ทของคุณ จะถูกสํารองไว้ในช่วงระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรก และก่อนการจัดสรรหน่วยแฟรคชั่น