มูลค่าการจองซื้อ ไม่เกิน 30,000 บาท:

  • 15 บาท / รายการ


มูลค่าการจองซื้อ ตั้งแต่ 30,001 – 100,000 บาท:

  • 30 บาท / รายการ


มูลค่าการจองซื้อ ตั้งแต่ 100,001 – 300,000 บาท:

  • 50 บาท / รายการ


มูลค่าการจองซื้อ มากกว่า 300,000 บาท:

  • 70 บาท / รายการ


(ณ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566)