เป็นการจัดสรรหน่วยแฟรคชั่นตามลําดับการจองซื้อเข้ามาในระบบ โดยผู้ที่จองก่อนจะได้สิทธิการจัดสรรเต็มจํานวนที่จองก่อน หรือพูดง่าย ๆ คือจองก่อนมีสิทธิก่อนนั้นเอง การจัดสรรนั้นก็จะเป็นไปตามลําดับไปจนครบปริมาณที่ได้เสนอขายโดยค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมจะถูกปรับให้สอดคล้องตามจํานวนหน่วยแฟรคชั่นที่ถูกจัดสรร ซึ่งเป็นไปตามกลไกของตลาดและความต้องการของผู้ออกโทเคน