การจัดสรรการจองซื้อแฟรคชั่น

การจัดสรรหน่วยแฟรคชั่นตามสัดส่วนของการจองซื้อ (Pro-rata Allocation)
เป็นการจัดสรรหน่วยแฟรคชั่นตามสัดส่วนของการจองซื้อตามที่นักลงทุนได้ทําการจองเข้ามา โดยหากมีการจองซื้อเข้ามาในระบบเกินกว่าจํานวนที่เสนอขาย ผู้จองซื้อจะได้รับก...
วันจันทร์, 4 กันยายน, 2023 เมื่อ 5:52 PM
การจัดสรรหน่วยแฟรคชั่นตามลําดับการจองซื้อ (First Come, First Serve Allocation)
เป็นการจัดสรรหน่วยแฟรคชั่นตามลําดับการจองซื้อเข้ามาในระบบ โดยผู้ที่จองก่อนจะได้สิทธิการจัดสรรเต็มจํานวนที่จองก่อน หรือพูดง่าย ๆ คือจองก่อนมีสิทธิก่อนนั้นเอง...
วันจันทร์, 4 กันยายน, 2023 เมื่อ 5:55 PM