เป็นการจัดสรรหน่วยแฟรคชั่นตามสัดส่วนของการจองซื้อตามที่นักลงทุนได้ทําการจองเข้ามา โดยหากมีการจองซื้อเข้ามาในระบบเกินกว่าจํานวนที่เสนอขาย ผู้จองซื้อจะได้รับการจัดสรรจํานวนหน่วยแฟรคชั่นใหม่ตามสัดส่วนของจํานวนที่ได้จองเข้ามากับจํานวนเสนอขายทั้งหมดในโครงการนั้น ๆโดยค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมจะถูกปรับให้สอดคล้องตามสัดส่วนการจัดสรรจํานวนแฟรคชั่นนั้น ๆ เพื่อให้นักลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับหน่วยแฟรคชั่นอย่างเท่าเทียมกัน