คุณสามารถยกเลิกรายการเสนอซื้อได้ หากผู้เสนอขายยังไม่ตอบรับรายการเสนอซื้อของคุณ หรือธุรกรรมซื้อขายยังไม่เสร็จสิ้น

  1. ไปที่รายการเสนอซื้อที่หน้าซื้อ และขาย เพื่อดูรายการเสนอซื้อของคุณที่เปิดอยู่
  2. เลือกรายการเสนอซื้อที่คุณ ต้องการยกเลิก
  3. กด ‘ยกเลิกรายการเสนอซื้อ’
  4. กด ‘ใช่ ฉันต้องการยกเลิก’ เพื่อยืนยันการยกเลิกรายการเสนอซื้อ
    *เมื่อคุณยกเลิกรายการเสนอซื้อ ‘เงินที่อยู่ระหว่างการเสนอซื้อ’ ที่ถูกสํารองไว้ระหว่างการเสนอซื้อในวอลเล็ทของคุณ จะถูกโอนไปยัง ‘เงินสดคงเหลือ’ ในวอลเล็ทของคุณ ที่คุณสามารถถอนเงินออกได้