การซื้อขายแฟรคชั่น

ทํารายการเสนอซื้อแบบ Peer to Peer (P2P)
คุณสามารถเข้าไปดูรายการเสนอขายในสินทรัพย์ที่คุณสนใจเป็นเจ้าของร่วม โดยสามารถเลือกทํารายการเสนอซื้อบนรายการเสนอขายที่ผู้ขายทํารายการไว้ได้ ภายหลังจากผู้ขายตอ...
วันอังคาร, 5 กันยายน, 2023 เมื่อ 2:40 PM
การตอบรับรายการเสนอซื้อ
เมื่อผู้เสนอทํารายการเสนอซื้อบนรายการเสนอขายของคุณ คุณสามารถตอบรับรายการเสนอซื้อ เพื่อขายแฟรคชั่นให้ผู้เสนอซื้อ ไปที่รายการเสนอขายท่ีหน้าซื้อ และขาย และกด...
วันอังคาร, 5 กันยายน, 2023 เมื่อ 4:07 PM
การยกเลิกรายการเสนอซื้อ
คุณสามารถยกเลิกรายการเสนอซื้อได้ หากผู้เสนอขายยังไม่ตอบรับรายการเสนอซื้อของคุณ หรือธุรกรรมซื้อขายยังไม่เสร็จสิ้น ไปที่รายการเสนอซื้อที่หน้าซื้อ และขาย เพื...
วันอังคาร, 5 กันยายน, 2023 เมื่อ 4:45 PM
การทํารายการเสนอขาย
คุณสามารถทํารายการเสนอขายสําหรับสินทรัพย์ที่คุณเป็นเจ้าของร่วมได้ โดยภายหลังการทํารายการเสนอขายเสร็จสิ้น ผู้ซื้อสามารถส่งคําสั่งเสนอซื้อบนรายการเสนอขายของคุ...
วันอังคาร, 5 กันยายน, 2023 เมื่อ 5:40 PM
ยกเลิกรายการเสนอขาย
คุณสามารถยกเลิกรายการเสนอขายได้โดยหากมีรายการเสนอซื้อที่มีสถานะเปิดอยู่บนรายการเสนอขายของคุณรายการเสนอซื้อเหล่าน้ันจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ ไปที่รายการเสนอ...
วันอังคาร, 5 กันยายน, 2023 เมื่อ 5:44 PM