เมื่อผู้เสนอทํารายการเสนอซื้อบนรายการเสนอขายของคุณ คุณสามารถตอบรับรายการเสนอซื้อ เพื่อขายแฟรคชั่นให้ผู้เสนอซื้อ

  1. ไปที่รายการเสนอขายท่ีหน้าซื้อ และขาย และกด ‘รายการเสนอซื้อที่รออยู่’
  2. คุณจะเห็นรายการเสนอซื้อจากผู้เสนอซื้อท้ังหมด กด ‘ดูรายการเสนอซื้อ’ เพื่อดูรายละเอียดของรายการเสนอซื้อแต่ละรายการ
  3. หากคุณต้องการตอบรับรายการเสนอซื้อ กด ‘ยอมรับรายการเสนอซื้อ’
  4. กรอก รหัส PIN หรือใช้ ไบโอเมตริกซ์สแกนใบหน้า หรือ ลายนิ้วมือ ที่คุณตั้งค่าไว้ เพื่อยืนยันการทํารายการ
  5. หากคุณตอบรับรายการเสนอซื้อ สถานะจะเปลี่ยนเป็นรายการสําเร็จ
  6. เมื่อธุรกรรมซื้อขายเสร็จสิ้น จํานวนแฟรคชั่นจะถูกโอนไปยังผู้ซื้อ และเงินยอดสุทธิ หลังหักค่าดําเนินการจะถูกโอนเข้าวอลเล็ทของคุณ