คุณสามารถยกเลิกรายการเสนอขายได้โดยหากมีรายการเสนอซื้อที่มีสถานะเปิดอยู่บนรายการเสนอขายของคุณรายการเสนอซื้อเหล่าน้ันจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

  1. ไปที่รายการเสนอขายที่หน้าซื้อและขาย และเลือกรายการเสนอขายที่คุณต้องการยกเลิก ในรายการเสนอขายท่ีเปิดอยู่
  2. กด ‘ดูรายละเอียด’ เพื่อดูรายละเอียดของรายการเสนอขาย
  3. กด ‘ยกเลกิรายการเสนอขาย’
  4. กด ‘ใช่ ฉันต้องการยกเลิก’ เพื่อยืนยันการยกเลิกรายการเสนอขาย