คุณสามารถทํารายการเสนอขายสําหรับสินทรัพย์ที่คุณเป็นเจ้าของร่วมได้ โดยภายหลังการทํารายการเสนอขายเสร็จสิ้น ผู้ซื้อสามารถส่งคําสั่งเสนอซื้อบนรายการเสนอขายของคุณ และคุณสามารถเลือกตอบรับรายการเสนอซื้อเหล่านั้นได้

  1. ไปที่สินทรัพย์ที่คุณต้องการทํารายการเสนอขาย และกด ‘ดูรายการเสนอซื้อขายแฟรคชั่น’

  2. กด ‘สร้างรายการ’ เพื่อเพิ่มรายการเสนอขายของคุณ

  3. ระบุจํานวนแฟรคชั่นที่คุณต้องการขายพร้อมราคาเสนอขายต่อแฟรคชั่น และ กด ‘สร้าง’ เพื่อสร้างรายการเสนอขา
    *จํานวนแฟรคชั่นที่ระบุจะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับจํานวนแฟรคชั่นที่คุณถือครองอยู่

  4. กรอก รหัส PIN หรือใช้ ไบโอเมตริกซ์สแกนใบหน้า หรือ ลายนิ้วมือ ที่คุณตั้งค่าไว้ เพื่อยืนยันการทํารายการ

  5. หากคุณทํารายการเสนอขายสําเร็จ จะมีใบแสดงรายการเสนอขายที่ถูกสร้างปรากฎข้ึน
    *เมื่อทํารายการเสนอขายสําเร็จ สมาชิกในกลุ่มจะเห็นรายการเสนอขายของคุณ ผู้ซื้อสามารถส่งคําสั่งเสนอซื้อบนรายการเสนอขายของคุณ หากคุณตอบรับรายการเสนอซื้อเหล่านั้น จะถือว่าธุรกรรมซื้อขายเสร็จสิ้น