คุณสามารถเข้าไปดูรายการเสนอขายในสินทรัพย์ที่คุณสนใจเป็นเจ้าของร่วม โดยสามารถเลือกทํารายการเสนอซื้อบนรายการเสนอขายที่ผู้ขายทํารายการไว้ได้ ภายหลังจากผู้ขายตอบรับคําเสนอซื้อของคุณจะถือว่าธุรกรรมซื้อขายเสร็จส้ิน โดยธุรกรรมการซื้อขายน้ีเป็นการซื้อขายแบบ Peer to Peer หรือการซื้อขายแลกเปลี่ยนโดยตรงระหว่างผู้ถือหน่วย

 1. ค้นหาสินทรัพย์ที่คุณต้องการเป็นเจ้าของร่วม และกด ‘ดูรายการเสนอซื้อขายแฟรคชั่น’

 2. กด ‘ซื้อ’ บนรายการเสนอขายที่คุณต้องการ

 3. ระบุจํานวนแฟรคชั่นที่คุณต้องการซื้อ และกด ‘ทําการส่ังซื้อ’
  *จํานวนแฟรคชั่นท่ีระบุจะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับจํานวนแฟรคชั่นที่ผู้ขายทํารายการเสนอขาย
  **ยอดเงินสดคงเหลือจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับยอดซื้อสทุธิที่รวมค่าธรรมเนียม

 4. กรอก รหัส PIN หรือใช้ ไบโอเมตริกซ์สแกนใบหน้า หรือลายนิ้วมือ ที่คุณตั้งค่าไว้เพื่อยืนยันการทํารายการ

 5. หากคุณทํารายการเสนอซื้อสําเร็จ จะมีใบแสดงรายการเสนอซื้อปรากฎขึ้นและรายการเสนอซื้อจะถูกส่งไปยังผู้ขาย
  *เมื่อทํารายการเสนอซื้อสําเร็จเงินในวอลเล็ทของคุณจะถูกเก็บไว้ในส่วน ‘เงินที่อยู่ระหว่างการเสนอซื้อ’

 6. เมื่อผู้ขายตอบรับรายการเสนอซื้อจะถือว่าธุรกรรมการซื้อขายเสร็จสิ้น
  *เมื่อธุรกรรมการซื้อขายเสร็จส้ิน ‘เงินที่อยู่ระหว่างการเสนอซื้อ’ ในวอลเลท็ของคุณหลงัหกัค่าดําเนินการจะ ถูกโอนไปยังวอลเล็ทของผู้ขาย และจํานวนแฟรคชั่นท่ี คุณซื้อ จะปรากฏในพอร์ตโฟลิโอ - การถือครอง