วงเงินฝาก

10,000 บาท

วงเงินถอนภายใน 24 ช.ม.

10,000 บาท

วงเงินจองซื้อต่อการจองซื้อการเสนอขายต่อบุคคลจำกัดการเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป

  • การเสนอขายต่อบุคคลจํากัด
  • การเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป  • ไม่จํากัด
  • 10,000 บาท


ขีดจํากัดการทําธุรกรรม

ไม่จํากัด

การยืนยันตัวตน