วงเงินฝาก

ไม่จํากัด

วงเงินถอนภายใน 24 ช.ม.

1,000,000 บาท

วงเงินจองซื้อต่อการจองซื้อการเสนอขายต่อบุคคลจำกัดการเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป

  • การเสนอขายต่อบุคคลจํากัด
  • การเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป



  • ไม่จํากัด
  • 300,000 บาท

ขีดจํากัดการทําธุรกรรม

ไม่จํากัด

  • การยืนยันตัวตน
  • การประเมินการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน