บุคคลและคู่สมรส


มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

 • สูงกว่า 30 ล้านบาท (ไม่รวมที่อยู่อาศัยที่ใช้อยู่อาศัย)

ตัวอย่างเอกสารที่ใช้ยืนยัน

 • รายงานการเคลื่อนไหวทางบัญชี 6 เดือนย้อนหลัง
 • โฉนดที่ดิน

หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

 • สูงกว่า 8 ล้านบาท หรือ 15 ล้านบาท หากรวมเงินฝากธนาคาร

ตัวอย่างเอกสารที่ใช้ยืนยัน

 • ใบแจ้งยอดหลักทรัพย์
 • ตั๋วแลกเงิน
 • ตั๋วสัญญาใช้เงิน
 • รายงานการเคลื่อนไหวทางบัญชี 6 เดือนย้อนหลัง

รายได้รวมต่อปี

 • สูงกว่า 3 ล้านบาท

ตัวอย่างเอกสารที่ใช้ยืนยัน

 • เอกสารยืนยันเงินเดือน
 • สลิปเงินเดือน
 • แบบยื่นภาษี (ภ.ง.ด. 90, 91)