วงเงินฝาก

ไม่จํากัด

วงเงินถอนภายใน 24 ช.ม.

1,000,000 บาท

วงเงินจองซื้อต่อการจองซื้อการเสนอขายต่อบุคคลจำกัดการเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป

  1. การเสนอขายต่อบุคคลจํากัด
  2. การเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป


  1. ไม่จํากัด
  2. 300,000 บาท

ขีดจํากัดการทําธุรกรรม

ไม่จํากัด