วงเงินฝาก

ไม่จํากัด

วงเงินถอน

ตามตกลง

วงเงินการสมัครสมาชิก

ตามข้อกำหนดของโครงการ

ขีดจํากัดการทําธุรกรรม

ไม่จํากัด

ดูข้อกําหนดด้านเอกสาร