คือ สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่นักลงทุนจะได้รับเมื่อได้ลงทุนเป็นเจ้าของร่วมในโครงการใดโครงการหนึ่งบนแฟรคชั่น ซึ่งจะมีความแตกต่างและหลากหลายตามที่โครงการนั้น ๆ ได้กําหนดไว้ โดยสิทธิประโยชน์ หรือ Entitlement สามารถมีได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น ส่วนลดสปา สิทธิในการเข้าพัก หรือสิทธิพิเศษส่วนลดอื่น ๆ เป็นต้น