• การยกเลิกบัญชีโดยท่าน
    1. ท่านอาจยกเลิกบัญชีของท่านได้ทุกเมื่อและด้วยเหตุใดก็ได้ โดยติดต่อบริษัทด้วยตนเอง แจ้งความประสงค์จะขอปิดบัญชี โดยท่านจะไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับการยกเลิกบัญชี แต่การยกเลิกบัญชีนี้ท่านจะไม่หลุดพ้นจากความรับผิด หรือความรับผิดชอบในการชำระเงินที่ยังค้างชำระกับแฟรคชั่น
    2. ในกรณีที่ท่านยกเลิกบัญชีของท่านระหว่างการจองซื้อ ก่อนที่จะมีการออกหน่วยแฟรคชั่น แฟรคชั่นจะถือว่าธุรกรรมของท่านจะถูกยกเลิก


  • การยกเลิกบัญชีโดยแฟรคชั่น

แฟรคชั่นขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเข้าถึงหรือการเข้าใช้บริการแพลตฟอร์มแฟรคชั่นและการบริการที่เกี่ยวข้องทุกเมื่อด้วยเหตุผลใดหรือไม่มีเหตุผลก็ตาม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า ตามแต่ดุลพินิจของแฟรคชั่น ตราบเท่าที่กฎหมายอนุญาต ท่านรับทราบและยอมรับว่าแฟรคชั่นไม่มีความรับผิดหรือหน้าที่ใด ๆ ต่อท่านในกรณีดังกล่าว 


  • การสูญหายของข้อมูลเนื่องจากการยกเลิกบัญชี

ในกรณีที่บัญชีของท่านถูกยกเลิกลง เนื้อหา ข้อมูลหรือการโต้ตอบใด ๆ อาจถูกลบ แฟรคชั่นจะไม่รับผิดชอบในการสูญหายของเนื้อหา ข้อมูล หรือการโต้ตอบใด ๆ นั้น โดยไม่คำนึงถึงเหตุแห่งการยกเลิกบัญชีของท่าน