1. เปิดหน้าบัญชี แล้วกด ‘เริ่มการยืนยันตัวตน’ และยอมรับ ข้อกําหนดและเงื่อนไข

2. อ่านคําแนะนํา เลือกวิธีที่สะดวก *แนะนําเลือกวิธียืนยันตัวตนด้วยพาสปอร์ต*

3. ทําตามคําแนะนําใน การยืนยันใบหน้า 1) ควรถ่ายที่มีแสงสว่างเพียงพอ 2) หน้าตรง 3) ไม่มีผู้อื่นอยู่ด้านหลัง

4. สแกนหน้าข้อมูลจําเพาะผู้ถือพาสปอร์ต (หน้าข้อมูลประจําตัว) โปรดระวังแสงสะท้อนตอนถ่าย

5. ทําตามคําแนะนําที่ขึ้นบนหน้าจอโดยวางโทรศัพท์ส่วนที่มีตัวรับสัญญาณ NFC* เหนือ พาสปอร์ต

*ตําแหน่งจุดรับสัญญาณ NFC จะถูกติดตั้งได้ทั้งด้านบน ตรงกลาง หรือด้านล่างของด้านหลังโทรศัพท์ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับแต่ละรุ่นหรือยี่ห้อ ในการสแกนสัญญาณ NFC บนพาสปอร์ตนั้นอาจต้องทําการเลื่อนวางทั้ง 3 ตําแหน่งอย่างช้า ๆ

(โดยส่วนใหญ่แล้วโทรศัพท์มือถือในปัจจุบันจะติดตั้งตัวรับสัญญาณไว้ด้านบน)

6. สแกน บัตรประชาชนไทย (ด้านหน้า)

7. สแกน บัตรประชาชนไทย (ด้านหลัง)

8. ตรวจสอบ ข้อมูลส่วนบุคคล ของคุณแล้วกด ‘ดําเนินการต่อ’

9. การยืนยันตัวตนสําเร็จ!