เมื่อคุณเปิดบัญชีสําเร็จ ให้คุณไปที่ หน้าแรก หรือ บัญชี เพื่อตั้งค่าบัญชีให้เสร็จสมบูรณ์ และสามารถทําธุรกรรมบนแอปพลิเคชั่นแฟรคชั่นได้ ในขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนการตรวจสอบการมีตัวตนของลูกค้า (KYC/CDD) และการเปิดใช้งานวอลเล็ท โดยคุณสามารถส่งเอกสารประกอบการเปิดบัญชีนิติบุคคลทั้ง 12 เอกสาร มาที่ support@fraction.co.


1.

แบบฟอร์มสําหรับเปิดบัญชีกับแฟรคชั่น

1 ชุด

2.

แบบฟอร์มการเปิดวอลเล็ทกับบริษัท ทีทูพี จํากัด

1 ชุด

3.

สําเนามติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เปิดบัญชีกับบริษัท แฟรคชั่น (ประเทศไทย) จํากัด รับรองสําเนาถูกต้องพร้อมตราประทับบริษัท

1 ชุด

4.

สําเนาข้อบังคับบริษัท

1 ชุด

5.

สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ. 2) (ถ้ามี)

1 ชุด

6.

สําเนางบการเงินของบริษัทย้อนหลัง 2 ปี

1 ชุด

7.

สําเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารบริษัทแบบออมทรัพย์

1 ชุด

8.

หนังสือมอบอํานาจกรณีที่กรรมการไม่ได้เป็นผู้เปิดบัญชีด้วยตนเอง

2 ชุด

9.

สําเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 6 เดือน

2 ชุด

10.

สําเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5) โดยรับรองสําเนาถูกต้องพร้อมตราประทับบริษัท (ถ้ามี)

2 ชุด

11.

สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ. 20) (ถ้ามี)

2 ชุด

12.

สําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาหนังสือเดินทางของกรรมการบริษัทและผู้ดูแลบัญชี พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง

2 ชุด

หมายเหตุ:

  1. เอกสารที่เป็นสําเนาต้องลงลายมือรับรองโดยผู้มีอํานาจลงนาม ทุกฉบับ
  2. สําหรับเอกสาร 1-10 ชุดที่ 1 ให้เขียนว่า “ใช้เพื่อประกอบการเปิดบัญชีนิติบุคคลกับบริษัท แฟรคชั่น (ประเทศไทย) จํากัด”
  3. สําหรับเอกสาร 6-10 ชุดที่ 2 ให้เขียนว่า “ใช้เพื่อประกอบการเปิดบัญชีนิติบุคคลกับบริษัท ทีทูพี จํากัด”
  4. พร้อมระบุ วัน เดือน ปี ที่ได้ลงนามในเอกสารทุกชุด
  5. และเขียนสําเนาถูกต้องและเซ็นชื่อรับรอง ในเอกสารทุกชุด เพื่อป้องกันการลบหรือปลอมแปลง