นักลงทุนรูปแบบสถาบันหมายถึงผู้ลงทุนรายใดรายหนึ่งดังต่อไปนี้


1. ธนาคารแห่งประเทศไทย

2. ธนาคารพาณิชย์

3. ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น

4. บริษัทเงินทุน

5. บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

6. บริษัทหลักทรัพย์

7. บริษัทประกันวินาศภัย

8. บริษัทประกันชีวิต

9. กองทุนรวม

10. กองทุนส่วนบุคคลซึ่งบริษัทหลักทรัพย์รับจัดการเงินทุนของผู้ลงทุนดังนี้

   10.1 ผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (9) หรือ (11) ถึง (24) หรือ (26)

   10.2 ผู้ลงทุนตาม (25) ทั้งนี้ เฉพาะในธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทดังกล่าว

   10.3 ผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติด้านฐานะทางการเงนิ เทียบเท่าผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่

11. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

12. กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ

13. กองทุนประกันสังคม

14. กองทุนการออมแห่งชาติ

15. กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

16. ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

17. ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า

18. สถาบันการเงินระหว่างประเทศ

19. สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

20. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

21. นิติบุคคลประเภทบรรษัท

22. นิติบุคคลที่มีผู้ลงทุนถือหุ้นตาม (1) ถึง (21) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 75 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

23. ผู้ลงทุนต่างประเทศที่มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (22) หรือ (23) หรือ (26)

24. ผู้ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการลงทุนได้แก่

   24.1. ผู้จัดการกองทุน หรือผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

   24.2. นักวิเคราะห์การลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

   24.3. ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (angel investor) ดังนี้ ทั้งนี้ เฉพาะในธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่ออกตามประกาศเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์โดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) หรือวิสาหกิจเริ่มต้น (startup) หรือหลักทรัพย์ที่เสนอขายผ่านผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง (crowdfunding portal) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

      24.3.1 ที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

      24.3.2 ผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง (crowdfunding portal) ที่ได้รับ ความเห็นชอบจากสํานักงาน

      24.3.3 ผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติด้านความรู้หรือประสบการณ์ และคุณสมบัติด้านฐานะการเงินอย่างครบถ้วนตามที่กําหนดไว้ในตารางแนบท้ายประกาศ

25. กิจการที่ประกอบธุรกิจในลักษณะเงินร่วมลงทุนได้แก่นิติบุคคลร่วมลงทุนและกิจการเงินร่วมลงทุน

26. บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ ทั้งนี้ เฉพาะในธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทดังกล่าว

   26.1 กรรมการผู้บริหารหรือพนักงาน

   26.2 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

   26.3 บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทตามวรรคหนึ่งให้หมายความรวมถึงบุคคลที่เคยมีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งข้างต้น ซึ่งพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน

27. ผู้ลงทุนอื่นใดตามที่สํานักงานประกาศกําหนด